• 22:32
 • |
 • پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۹
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
معاونت توسعه

معرفی 

معاونت توسعه، آموزش و پژوهش دانشکده در تلاش است تا همواره با استفاده بهینه از منابع انسانی و منابع مالی دانشگاه بتواند با افزایش بهره وری واحدهای مختلف دانشکده در کمترین زمان و با کمترین هزینه به بیشترین کارایی نایل آید.

بدین منظور برنامه های زیر مد نظر این معاونت می باشند.

● تهیه و تدوین خط مشی در قالب اهداف دانشکده و همچنین ابلاغ مصوبات و مقررات جاری به واحدهای مربوط و نظارت بر اجرای آن.

●نظارت بر حسن اجرای امور اداری، آموزشی، پژوهشی و مالی و خدماتی دانشکده با رعایت مقررات مربوطه.

● هدایت و مدیریت «آموزش» و «پژوهش» در دانشکده با اعمال نظارت بر زیر مجموعه های مربوطه و تدوین استراتژی های کوتاه، میان و بلندمدت

● نظارت بر تهیه و تدارکات احتیاجات دانشگاه و امور تاسیساتی و تعمیراتی ، بهداشت محیط و نظارت بر حسن اجرای قراردادها....

دکتر آرش یوسفی، سرپرست معاونت توسعه، آموزش و پژوهش